Noteikumi

Noteikumi pasažieriem

Šajos Vispārīgajos noteikumos izklāstīti noteikumi un nosacījumi, kas piemērojami un reglamentē YumiTaxi lietotnes tehnoloģijas izmantošanu, ar kuras palīdzību pasažieri tiek savienoti ar vadītājiem, lai palīdzētu tiem efektīvāk pārvietoties pa pilsētām. Termins „mums" vai „mēs" attiecas uz YumiTaxi lietotnes īpašnieku YumiTaxi SIA ,Reģ.Nr.40203222413, sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kas izveidota Latvijas Republikā , juridiskā adrese: Rīga,Jasmuižas iela 18 k-1 -34, LV-1021 , kā arī uz partneriem (vietējiem uzņēmumiem, pārstāvjiem, filiālēm, u. c.). Lai izmantotu YumiTaxi lietotni, Jums jāpiekrīt turpmāk izklāstītajiem noteikumiem:

1. YumiTaxi lietotnes izmantošana
1.1. YumiTaxi nodrošina informācijas sabiedrības pakalpojumus YumiTaxi lietotnē, kas nodrošina pieprasījumu starpniecību transporta pakalpojumiem starp pārvadātājiem un pasažieriem. YumiTaxi nesniedz pārvadāšanas pakalpojumus. Pārvadāšanas pakalpojumus sniedz vadītāji saskaņā ar līgumu (ar Jums) par pasažieru pārvadāšanu. Vadītāji sniedz pārvadāšanas pakalpojumus neatkarīgi (vai nu personiski, vai ar uzņēmuma starpniecību) kā saimniecisku un profesionālu pakalpojumu sniedzēji. YumiTaxi nekādā mērā nav atbildīgs par līgumu, kas noslēgts starp pasažieri (Jums) un vadītāju, izpildi. Strīdi, kas izriet no patērētāju tiesībām, juridiskām saistībām vai pārvadāšanas pakalpojumiem piemērojamiem tiesību aktiem, risināmi starp pasažieriem un vadītājiem. Dati par vadītājiem un viņu pārvadāšanas pakalpojumiem ir pieejami YumiTaxi lietotnē, un rēķini par braucieniem tiek nosūtītas uz pasažiera profilā norādīto e-pasta adresi.
1.2. Pasažieris (Jūs) noslēdz līgumu ar vadītāju par transporta pakalpojumiem caur YumiTaxi lietotni. Atkarībā no maksājuma veidiem, kas tiek atbalstīti konkrētajā brauciena vietā, izmantojot YumiTaxi lietotni, Jūs varat izvēlēties, vai maksāt par pārvadāšanas pakalpojumu vadītājam vai arī izmantot maksājumu YumiTaxi lietotnē.

2. Atlaižu Promo-kodi
2.1. YumiTaxi var Jums nosūtīt atlaižu promo-kodus. Atlaižu promo-kodu var piemērot maksājuma samazinašanai pirms brauciena sākuma vai citām funkcijām vai priekšrocībām, kas saistītas ar pakalpojumu un/vai Trešās personas pakalpojumu, un uz tiem attiecas jebkādi papildu noteikumi, kas noteikti katram atlaižu promo- kodam. Atlaižu promo-kodu derīguma termiņi tiks atspoguļoti lietotnē, tiklīdz esat piemērojis atlaižu kodu savam kontam.
2.2. Tāpat atlaižu promo-kods piemērojams tikai vienam braucienam. Katram braucienam var piemērot tikai vienu atlaižu prom-kodu.
2.3. YumiTaxi patur tiesības jebkurā brīdī, jebkāda iemesla dēļ atcelt jebkuru Jums piešķirto atlaižu promo- kodu. Tai skaitā, bet ne tikai, ja YumiTaxi uzskata, ka atlaižu promo-kodi tiek izmantoti nelikumīgi vai krāpnieciski, ja tie izdoti kļūdaini vai ja to derīguma termiņš ir beidzies.

3. Maksājums YumiTaxi lietotnē
3.1. Atkarībā no maksājuma veidiem, kas tiek atbalstīti konkrētajā brauciena vietā, Jūs varat maksāt par pārvadāšanas pakalpojumiem, izmantojot norēķinu karti un citas apmaksas metodes , kam nepieciešama iepriekšēja aktivizēšana YumiTaxi lietotnē. Nodrošinot maksājuma pakalpojumu YumiTaxi lietotnē,YumiTaxi darbojas kā pārvadāšanas pakalpojumu sniedzēju komercaģents. Katrs vadītājs ir pilnvarojis YumiTaxi kā komercaģentu līgumu noslēgšanas starpniecībai starp vadītāju un pasažieri, t.sk. pilnvaru pieņemt maksājumus no pasažieriem un nosūtīt tos vadītājam. Jūsu saistības pret pārvadāšanas pakalpojuma sniedzēju tiks izpildītas brīdī, kad tiek dots maksājuma uzdevums pārskaitīt naudas līdzekļus uz YumiTaxi bankas kontu. Jūs kā pasažieris esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka maksājums tiek veikts un ka ir pieejami pietiekami līdzekļi.
3.2. Veicot maksājumus ar maksājumu YumiTaxi lietotnē, YumiTaxi saņem Jūsu maksājumus un nosūta naudu vadītājam. Lai pārbaudītu samaksas veidu, YumiTaxi var pieprasīt no Jums papildus datus.
3.3. Ja maksājumi par pārvadāšanas pakalpojumiem tiek veikti YumiTaxi lietotnē, YumiTaxi nav atbildīgs par iespējamām trešo personu ( banku maksu u. c.) maksājuma izmaksām. Šie pakalpojumu sniedzēji var pieprasīt papildu maksu, apstrādājot maksājumus saistībā ar maksājumu YumiTaxi lietotnē. YumiTaxi nav atbildīgs par šādām maksām un atsakās no jebkādas atbildības šajā sakarā. Uz Jūsu apmaksas veidu var tikt attiecināti arī papildu noteikumi, ko piemēro attiecīgais trešās personas maksājumu pakalpojumu sniedzējs; lūdzu, izskatiet šos noteikumus, pirms izmantojat savu apmaksas veidu.
3.4. YumiTaxi būs atbildīgs par maksājuma YumiTaxi lietotnē darbību un sniegs atbalstu problēmu risināšanā. Ar maksājumiem YumiTaxi lietotnē saistīto strīdu izšķiršana arī notiek caur mums. Lai saņemtu bezmaksas atbalstu par maksājumiem YumiTaxi lietotnē, lūdzu, sazinieties ar: support@yumitaxi.com. Atbilde uz pieprasījumiem, kas iesniegti par e-pastu vai YumiTaxi lietotnē, parasti tiks sniegta vienas darba dienas laikā. YumiTaxi atrisinās sūdzības un iesniegumus, kas saistīti ar maksājumu YumiTaxi lietotnē, cik vien ātri iespējams.
3.5. Pasažieris par YumiTaxi lietotnē pasūtīto pārvadājuma pakalpojumu piekrīt maksāt atbilstoši YumiTaxi lietotnē norādītajai brauciena maksai neatkarīgi no citu ierīču fiksētās maksas.

4. Pārvadāšanas pakalpojumu pasūtīšana un atcelšana
4.1. Ja pasūtat pārvadāšanas pakalpojumu un vadītājs ir piekritis Jums to nodrošināt, tad pārvadāšanas pakalpojums tiek uzskatīts par pasūtītu.
4.2. Tiklīdz vadītājs apstiprinās, ka nodrošinās Jums braucienu, Jūs noslēdzat atsevišķu līgumu ar vadītāju par brauciena nodrošināšanu uz tādiem noteikumiem, par kādiem Jūs vienojaties ar vadītāju. YumiTaxi nenodrošina braucienus un nav Jūsu līguma ar attiecīgo vadītāju puse.
4.3. Par pasūtīta pārvadāšanas pakalpojuma izmantošanas atcelšanu uzskata situāciju, kad vadītājs ir atbildējis uz Jūsu pieprasījumu, bet Jūs pēc tam noraidāt, atceļat vai atsakāties no pārvadāšanas pakalpojuma. Ja pārvadāšanas pakalpojuma pieprasījums tiek atcelts pēc noteikta laika, Jums ir jāmaksā atcelšanas maksa.
4.4. Ja 24 stundu laikā atceļat pārvadāšanas pakalpojumu pieprasījumu vairākas reizes pēc kārtas, mēs varam uz laiku bloķēt Jūsu kontu brīdināšanas nolūkā. Pēc vairākiem šādiem brīdinājumiem mēs varam apturēt Jūsu konta darbību uz ilgāku laiku (piemēram, uz 3 mēnešiem). Pēc šā laika Jūs varētu lūgt atkārtoti aktivizēt Jūsu kontu, un YumiTaxi izskatīs Jūsu iesniegumu par konta aktivizēšanu.
4.5. Ja vadītājs informē pasažieri par transporta līdzekļa ierašanos galamērķī, bet pasažieris vai personas, kurām pārvadājums pasūtīts, noteiktā laikā, kas norādīts YumiTaxi lietotnē, neierodas pie transporta līdzekļa, pieprasījums tiks uzskatīts par atceltu. Vadītāja ir tiesības atcelt braucienu pēc pasūtījuma pieņemšanas, negaidītu apstākļu dēļ (piemēram, negaidīti intensīva satiksme, tehniskas problēmas ar automašīnu, nespēja atrast izsaukuma adresi, un citi iemesli). YumiTaxi nav atbildīgs par šādām situācijām.
4.6. Tiklīdz vadītājs ieradies un nosūta Jums paziņojumu par savu ierašanos, YumiTaxi lietotne var sākt iekasēt maksu par gaidīšanas laiku saskaņā ar YumiTaxi lietotnē norādītajām likmēm.
4.7. Ja Jūs esat pasūtījis pārvadāšanas pakalpojumu, izmantojot YumiTaxi lietotni, un nodarāt kaitējumu vadītāja transporta līdzeklim vai tā aprīkojumam (arī bojājot vai notraipot transporta līdzekli vai izraisot transporta līdzeklī nepatīkamu aromātu), vadītājam ir tiesības pieprasīt Jums maksāt sodu 50 EUR apmērā un atlīdzību par visiem zaudējumiem, kas pārsniedz soda apmēru. Ja Jūs nemaksājat sodu un/vai neatlīdzināt zaudējumus, YumiTaxi var iesniegt prasību samaksāt sodu un/vai atlīdzināt zaudējumus pārvadāšanas pakalpojuma sniedzēja vārdā.
4.8. Pirms brauciena pasūtīšanas, pasažierim tiek parādīta aptuvenā brauciena samaksa, kas var mainīties. Augsta pieprasījuma gadījumos, YumiTaxi var piemērot paaugstinātas cenas (t.i. dinamisko cenas koeficientu). Pasažieris tiks informēts par paaugstinātu cenu pirms brauciena pasūtīšanas.
4.9. Atsevišķās pilsētās, YumiTaxi lietotnē var būt pieejama īpaša automašīnu kategorija, kas paredzēta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sīkāku informāciju par šādu kategoriju pieejamību konkrētā pilsētā atradīsiet YumiTaxi lietotnē un mājaslapā.

5. Licence YumiTaxi lietotnes izmantošanai
5.1. Kamēr Jūs ievērojat šos Vispārīgos noteikumus, mēs apņemamies piešķirt Jums bezmaksas, atsaucamas, neekskluzīvas tiesības piekļūt YumiTaxi lietotnei un izmantot to saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem, konfidencialitātes paziņojumu un spēkā esošajiem lietotņu veikala noteikumiem. Tiesības izmantot YumiTaxi lietotni Jūs nevarat nodot vai izdot apakšlicenci uz tām. Ja Jūsu tiesības izmantot YumiTaxi lietotni tiek atceltas, tiks anulēta arī atbilstošā neekskluzīvā licence.

6. Atbildība
6.1. Tā kā YumiTaxi lietotne ir informācijas sabiedrības pakalpojums (saziņas līdzeklis) starp pasažieriem un vadītājiem, mēs nevaram garantēt vai uzņemties atbildību par pārvadāšanas pakalpojumu kvalitāti vai garantēt, ka nebūs trūkumi to sniegšanā. Tā kā YumiTaxi lietotnes izmantošana pārvadāšanas pakalpojumu pieprasīšanai ir atkarīga no vadītāju rīcības, YumiTaxi negarantē, ka Jūs vienmēr varēsiet pasūtīt pārvadāšanas pakalpojumus YumiTaxi lietotnē.
6.2. YumiTaxi lietotne nepiedāvā pārvadāšanas pakalpojumus pasažieriem un neveic starpniecību tajā. Tas nav arī pārvadājumu aģentūras pakalpojums pasažieru meklēšanai pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem. YumiTaxi lietotne tiek izmantota kā līdzeklis pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanas organizēšanai.
6.3. YumiTaxi lietotņu pasūtījumiem netiek piemērotas patērētāja tiesības uz naudas atpakaļ atdošanu, ja patērētāja pieprasījums atgriezt atpakaļ naudu ir nepamatots. Naudas atmaksas pieprasīšana no pārvadāšanas pakalpojuma sniedzēja neatbrīvo Jūs no līguma, kura ietvaros pārvadāšanas pakalpojums tika pasūtīts.
6.4. YumiTaxi lietotne tiek nodrošināta, pamatojoties uz principu „kāda tā ir" un „kā pieejams". YumiTaxi neapliecina, negarantē un negalvo, ka piekļuve YumiTaxi lietotnei būs nepārtraukta un bez kļūdām. Ja rodas kļūdas programmatūrā, mēs centīsimies tās izlabot pēc iespējas ātrāk, bet, lūdzu, atcerieties, ka lietotnes darbība var būt ierobežota dažkārt radušos tehnisku kļūdu dēļ, un mēs nevaram garantēt, ka lietotne funkcionēs vienmēr, piemēram, avārijas situācija un t.t. var izraisīt pakalpojuma pārtraukšanu.
6.5. YumiTaxi, tā pārstāvji, direktori un darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties sakarā ar YumiTaxi lietotnes izmantošanu vai paļaušanos uz to, kā arī ar YumiTaxi lietotnes palīdzību nolīgtā brauciena dēļ, tai skaitā, bet ne tikai jebkādu tiešu vai netiešu īpašuma bojājumu vai naudas zaudējumu; peļņas zaudēšanu; uzņēmējdarbības, līgumu, kontaktu, nemateriālo vērtību, reputācijas zaudējumu un jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties no komercdarbības pārtraukuma; datu zudumu vai neprecizitāti un jebkāda cita veida zaudējumiem vai bojājumiem.
6.6. YumiTaxi materiālā atbildība saistībā ar līguma pārkāpumu tiek ierobežota ar 300 EUR. Jums būs tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību tikai tad, ja YumiTaxi ir apzināti pārkāpis līgumu. YumiTaxi nebūs atbildīgs par vadītāja darbībām vai bezdarbību un nebūs atbildīgs par zaudējumiem, ko vadītājs radījis pasažieriem.
6.7. Jūs piekrītat pilnībā atlīdzināt un pasargāt YumiTaxi, tā saistītos uzņēmumus, pārstāvjus, darbiniekus un direktorus pret jebkādām prasībām vai zaudējumiem (ieskaitot jebkāda veida atbildību, zaudējumus, izmaksas un izdevumus), kas tiem rodas tādēļ, ka Jūs izmantojat YumiTaxi lietotni (ieskaitot braucienus, ko iegūstat, izmantojot YumiTaxi lietotni).
6.8. YumiTaxi var nekavējoties pārtraukt Jūsu YumiTaxi lietotnes izmantošanu, ja Jūs pārkāpjat šos Vispārīgos noteikumus vai mēs uzskatām par nepieciešamu aizsargāt YumiTaxi vai vadītāju drošību.
6.9. YumiTaxi neuzņemas atbildību par YumiTaxi lietotāju mantām, kuras tie atstājuši vai nozaudējuši transportlīdzeklī brauciena laikā. Ja autovadītāji ir atraduši YumiTaxi lietotāju atstātās vai nozaudētās mantas un nogādājuši tās YumiTaxi atbalsta centrā, tās tiek glabātas 6 mēnešus.

7. YumiTaxi lietotnes izmantošanas labā prakse
7.1. Tā kā YumiTaxi nav pārvadāšanas pakalpojumu sniedzējs vai starpnieks to sniegšanā, jebkuri jautājumi, kas saistīti ar pārvadāšanas pakalpojumu trūkumiem vai kvalitāti, tiks atrisināti saskaņā ar pārvadāšanas pakalpojumu sniedzēja vai attiecīgās valsts iestādes noteikumiem.
7.2. Mēs lūdzam aizpildīt atsauksmes formu YumiTaxi lietotnē. Tas mums ļauj sniegt vadītājiem ieteikumus, kā uzlabot viņu pakalpojumu kvalitāti.
7.3. Mēs sagaidām, ka Jūs izmantosiet YumiTaxi lietotni labticīgi un ar cieņu izturēsieties pret vadītājiem, kas piedāvā savus pakalpojumus, izmantojot YumiTaxi lietotni. YumiTaxi patur tiesības slēgt Jūsu kontu, ja esat pārkāpis šajos Vispārīgajos noteikumos izklāstītos noteikumus vai ja Jūsu darbība ir ļaunprātīga, t. i., samaksas par pārvadāšanas pakalpojuma sniegšanu ieturēšana, krāpšana, necienīga izturēšanās pret vadītājiem u. c. Šādos gadījumos Jūsu YumiTaxi lietotnes konts var tikt slēgts bez iepriekšēja brīdinājuma.
7.4. YumiTaxi darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka YumiTaxi lietotni izmanto tikai tie vadītāji, kuri ir godīgi un ar cieņu izturas pret savu profesiju un pasažieriem. Tomēr mēs nespējam garantēt, ka katrs pārvadāšanas pakalpojumu sniedzējs, kurš pieejams YumiTaxi lietotnē, vienmēr atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem. Ja esat saskāries ar pārvadāšanas pakalpojumu, pret kuru ir iebildumi, lūdzu, informējiet par pakalpojumu atbildīgo uzņēmumu, uzraudzības iestādi vai mūsu klientu atbalsta dienest: support@yumitaxi.com

8. Vispārīgo noteikumu grozījumi
8.1. Ja Vispārīgajos noteikumos tiek izdarīti būtiski grozījumi, Jums par to tiks paziņots pa e-pastu vai ar YumiTaxi lietotnes paziņojumiem. Ja turpināsiet izmantot YumiTaxi lietotni, tiks uzskatīts, ka esat akceptējis šos grozījumus.

9. Noslēguma noteikumi
9.1. Vispārīgos noteikumus reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti, un tie ir tulkojami un izpildāmi saskaņā ar tiem. Ja attiecīgo strīdu, kas izriet no Vispārīgajiem noteikumiem vai Līguma, nevar izšķirt pārrunu ceļā, strīds tiks galīgi izšķirts Apgabaltiesā Rīga, vai Latvijas tiesās atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ja kāds Vispārīgo noteikumu noteikums tiks pasludināts par nepiemērojamu, puses aizstās attiecīgo noteikumu ar izpildāmu noteikumu, kas ir tuvs attiecīgā noteikuma nolūkam un ekonomiskajai ietekmei.
9.2. Ja starp pasažieri un vadītāju, kas nodrošina pakalpojumu YumiTaxi lietotnē, ir radies strīds, pasažieri strīdu risināšanai var izmantot YumiTaxi bezmaksas iekšējo klientu atbalsta sistēmu. Pasažieri var izmantot arī Eiropas Komisijas Tiešsaistes Strīdu izšķiršanas rīku (https://ec.europa.eu/odr) vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra Ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi (https://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze).


Vispārīgo noteikumi pasažieriem spēkā stāšanās datums: 29.07.2019.

© All Right Reserved. SIA YumiTaxi.
e-mail us: info@yumitaxi.com