Noteikumi
Noteikumi autovadītājiem
Šie Vispārīgie noteikumi noteic galvenos noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz un reglamentē YumiTaxi Pakalpojumu izmantošanu. Lai sniegtu Pārvadāšanas pakalpojumus, izmantojot YumiTaxi platformu, jums ir jāpiekrīt turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.
1. DEFINĪCIJAS
1.1. YumiTaxi (turpmāk tekstā arī – "mēs", "mūsu" vai "mūs") – YumiTaxi sia sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas ir dibināta un reģistrēta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, reģistrācijas numurs 40203222413, juridiskā adrese: Rīga,Jasmuižas iela 18 k-1 -34, LV-1021, Latvijas Republika.
1.2. YumiTaxi Pakalpojumi – pakalpojumi, ko nodrošina YumiTaxi, tostarp YumiTaxi Lietotnes,YumiTaxi Platformas, Lietotnes maksājumu nodrošināšana un uzturēšana, klientu atbalsts, saziņa starp Autovadītāju un Pasažieri un citi līdzīgi pakalpojumi.
1.3. YumiTaxi Lietotne – Autovadītājiem un Pasažieriem paredzēta viedtālruņu lietotne Pārvadāšanas pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai.
1.4. YumiTaxi Platforma – tehnoloģija, kas savieno Pasažierus ar Autovadītājiem, lai palīdzētu tiem efektīvāk pārvietoties pilsētās.
1.5. Pasažieris – persona, kura piesaka Pārvadāšanas pakalpojumus, izmantojot YumiTaxi Platformu.
1.6. Autovadītājs (turpmāk tekstā arī – "jūs") – persona, kura sniedz Pārvadāšanas pakalpojumus, izmantojot YumiTaxi Platformu. Katrs Autovadītājs saņems personīgo YumiTaxi Autovadītāja kontu, lai izmantotu YumiTaxi Lietotni un YumiTaxi Platformu.
1.7. Līgums – šis līgums starp Autovadītāju un YumiTaxi par YumiTaxi Pakalpojumu izmantošanu, kurā ir iekļauts:
1.7.1. šie Vispārīgie noteikumi;
1.7.2. YumiTaxi Lietotnē norādītie īpašie noteikumi, piemēram, attiecībā uz informāciju par cenām, vai pakalpojuma apraksti;
1.7.3. vadlīnijas Autovadītājiem; un
1.7.4. citi šajā Līgumā minētie noteikumi, kuros var tikt izdarīti grozījumi,
1.8. Braukšanas maksa – maksa, ko Pasažierim ir pienākums maksāt Autovadītājam par Pārvadāšanas pakalpojumiem.
1.9. YumiTaxi Maksa – maksa, kuru Autovadītājam ir pienākums maksāt YumiTaxi par YumiTaxi Platformas izmantošanu.
1.10. Lietotnes maksājums – kartes, operatora norēķini un citas samaksas metodes (YumiTaxi Business u. c.), ko Pasažieris izmanto ar YumiTaxi Lietotnes palīdzību, lai samaksātu par Pārvadāšanas pakalpojumiem.
1.11. YumiTaxi Autovadītāja konts – piekļuve tīmekļa vietnei, kurā ir informācija un dokumenti, tostarp grāmatvedības dokumentācija, par YumiTaxi Pakalpojumu izmantošanu Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanas laikā.
1.12. Dzeramnauda – brīvprātīga pateicības maksa, ko Pasažieris pēc saviem ieskatiem piedāvā papildus Braukšanas maksai.
1.13. Pārvadāšanas pakalpojumi – pārvadāšanas pakalpojums, ko Autovadītājs sniedz Pasažierim, kura pieprasījumu Autovadītājs ir pieņēmis, izmantojot YumiTaxi Lietotni.
2. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
2.1. Pirms YumiTaxi Pakalpojumu izmantošanas jums ir jāreģistrējas, sniedzot tīmekļa vietnē esošajā reģistrācijas pieteikumā pieprasīto informāciju un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus, kurus mēs pieprasām. Varat reģistrēties kā juridiska vai fiziska persona. Kad pieteikšanās pieteikums ir veiksmīgi aizpildīts, mēs nodrošināsim Jums personisko kontu, kas ir pieejams, izmantojot lietotājvārdu un paroli. Noklikšķinot uz pieteikšanās pieteikuma beigās esošās pogas "Pierakstīties", Jūs apliecināt un garantējat, ka: saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem jums ir tiesības noslēgt līgumu ar mums, lai izmantotu YumiTaxi Platformu Pārvadāšanas pakalpojuma sniegšanai; jūs esat rūpīgi izpētījis, pilnībā saprotat un piekrītat, ka šie Vispārīgie noteikumi ir jums saistoši, tostarp visi pienākumi, kas rodas, kā ir paredzēts šajā Līgumā un (izriet) no Līguma; visa informācija, ko esat mums iesniedzis, ir precīza, pareiza un pilnīga; jūs uzturēsiet YumiTaxi Autovadītāja kontu precīzu un profila informāciju vienmēr aktuālu; jūs neatļausiet citām personām izmantot savu YumiTaxi Autovadītāja kontu, kā arī nenodosiet vai nepiešķirsiet to nevienai citai personai; jūs neizmantosiet YumiTaxi Pakalpojumus neatļautiem vai nelikumīgiem mērķiem un netraucēsiet YumiTaxi Pakalpojumu pareizu darbību; jūs vienmēr pilnībā ievērojat visus tiesību aktus, kas ir spēkā valstī, kurā sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus, tostarp (bet ne tikai) tiesību aktus, kas reglamentē pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus.
2.2. Reģistrācijas laikā ievadot maksājuma informāciju, jums ir pienākums iesniegt savus bankas rekvizītus. Ja esat juridiska persona, jums ir jāievada uzņēmuma bankas konts. Mēs pārskaitām Lietotnes maksājumos saņemtās maksas uz jūsu norādīto bankas kontu. Mēs neesam atbildīgi ne par kādiem nepareiziem naudas darījumiem, ja esat iesniedzis nepareizus bankas rekvizītus.
2.3. Pēc pieteikšanās pieteikuma iesniegšanas saņemsiet e-pasta vēstuli ar papildu nosacījumiem, kas ir jāievēro, lai izmantotu YumiTaxi Pakalpojumus. Šie nosacījumi var iekļaut pienākumu sniegt ziņas par sodāmību, derīgu autovadītāja apliecību, apmierinošu transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, mācību kursa pabeigšanu, piederošu GPS atbalstošu mobilo ierīci un citus nosacījumus, kas ir aprakstīti attiecīgajā e-pasta vēstulē. Noteikto prasību un nosacījumu neievērošana var izraisīt Līguma un tiesību izmantot YumiTaxi Pakalpojumus izbeigšanu.
2.4. Jūs piekrītat, ka konkrētās pilsētās vai valstīs YumiTaxi var cedēt jebkuras no mūsu Vispārīgajiem noteikumiem vai Līguma izrietošās saistības YumiTaxi uzņēmumiem un partneriem. Tas, cita starpā, iekļauj tiesību un pienākumu nodošanu attiecībā uz dokumentu izskatīšanu saistībā ar reģistrācijas pieteikumiem, apmācībām, YumiTaxi Maksu iekasēšanu, jums pienākošos samaksu nosūtīšanu, veikto Lietotnes maksājumu starpniecību, YumiTaxi Lietotnes licencēšanu u. c. Informācijai par YumiTaxi uzņēmumiem un partneriem var piekļūt šeit: http://yumitaxi.com.
2.5. Konta reģistrēšana juridiskai personai (t. i., uzņēmumam). Uzskatāms, ka esat juridiska persona, ja maksājumu saņēmējs (YumiTaxi Autovadītāja kontā pieejamajos) maksājuma rekvizītos ir atzīmēts kā juridiska persona. Šādā gadījumā norādītā juridiskā persona tiek uzskatīta par Pārvadāšanas pakalpojumu sniedzēju un šo Vispārīgo noteikumu, Līguma un visu turpmāko vienošanos pusi. Pārvadāšanas pakalpojumus faktiski drīkst sniegt tikai pieteikšanās procesā norādītā konkrētā fiziskā persona. Šī fiziskā persona drīkst izmantot Autovadītāja kontu tikai tad, ja viņš(-a) ir izlasījis(-usi) un piekrīt ievērot šos Vispārīgos noteikumus un visus pārējos dokumentus, kas ir Līguma daļa. MAKSĀJUMU INFORMĀCIJĀ NORĀDĪTĀ JURIDISKĀ PERSONA UN FIZISKĀ PERSONA, KURA SNIEDZ PĀRVADĀŠANAS PAKALPOJUMUS, IZMANTOJOT YumiTaxi KONTU, IR SOLIDĀRI ATBILDĪGAS PAR KATRU AUTOVADĪTĀJA IZDARĪTU VISPĀRĪGO NOTEIKUMU UN LĪGUMA PĀRKĀPUMU.
2.6. YumiTaxi Autovadītāja konta reģistrēšana autoparka uzņēmumam. Autoparku uzņēmumiem tiek piešķirta pieeja autoparka pārvaldības portālam, kurā tie var izveidot profilus to darbiniekiem un/vai pakalpojumu sniedzējiem. Šādā gadījumā autoparka uzņēmumam ir jānodrošina, ka tā darbinieki un/vai pakalpojumu sniedzēji atbilst Vispārīgo noteikumu, Līguma un pārējo turpmāko vienošanos prasībām, un tas apņemas rīkoties saskaņā ar tā nosacījumiem un saistībām, un atzīst tos par sev saistošiem. Autoparka uzņēmums un tā darbinieki un/vai pakalpojumu sniedzēji ir solidāri atbildīgi par katru šāda darbinieka un/vai pakalpojumu sniedzēja pārkāpumu.
3. TIESĪBAS IZMANTOT YumiTaxi LIETOTNI UN YumiTaxi AUTOVADĪTĀJA KONTU
3.1. YumiTaxi Lietotnes un YumiTaxi Autovadītāja konta izmantošanas licence. Ar šo mēs piešķiram jums licenci YumiTaxi Lietotnes un YumiTaxi Autovadītāja konta izmantošanai. Licence nepiešķir jums tiesības izdot apakšlicenci vai nodot jebkādas tiesības trešām personām. Neatkarīgi no iepriekš minētā un ja par to ir atsevišķa vienošanās, autoparka uzņēmumi var izdot YumiTaxi Lietotnes un YumiTaxi Autovadītāja konta apakšlicenci sava autoparka dalībniekiem.
3.2. YumiTaxi Lietotnes un/vai YumiTaxi Autovadītāja konta izmantošanas gaitā jūs nedrīkstat: sadalīt, pārveidot vai citādi mēģināt iegūt YumiTaxi Lietotnes, YumiTaxi Autovadītāja konta vai citas YumiTaxi programmatūras pirmkodu; izmainīt YumiTaxi Lietotni vai YumiTaxi Autovadītāja kontu jebkādā veidā vai formā vai izmantot modificētas YumiTaxi Lietotnes vai YumiTaxi Autovadītāja konta versijas; pārsūtīt datnes, kas satur vīrusus, bojātas datnes vai jebkādas citas programmas, kas var bojāt vai negatīvi ietekmēt YumiTaxi Platformas darbību; mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi YumiTaxi Lietotnei, YumiTaxi Autovadītāja kontam vai jebkuram citam YumiTaxi Pakalpojumam.
3.3. Ar šo Līgumu piešķirtā licence tiek atsaukta automātiski un vienlaicīgi ar Līguma izbeigšanu. Pēc Līguma izbeigšanas jums nekavējoties ir jāpārtrauc izmantot YumiTaxi Lietotni un YumiTaxi Autovadītāja kontu, un mums ir tiesības bloķēt un dzēst Autovadītāja kontu bez iepriekšēja brīdinājuma.
3.4. YumiTaxi birku un etiķešu izmantošana. Papildus mēs varam izsniegt jums birkas, etiķetes, uzlīmes vai citas zīmes, kas norāda uz YumiTaxi zīmolu vai citādi norāda, ka izmantojat YumiTaxi Platformu. Mēs piešķiram jums neekskluzīvu, tālāk nelicencējamu, nenododamu licenci šādu zīmju izmantošanai un tikai tādēļ, lai norādītu, ka jūs sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus, izmantojot YumiTaxi Platformu. Pēc Līguma izbeigšanas jums nekavējoties ir jānoņem un jāiznīcina visas zīmes, kas norāda uz YumiTaxi zīmolu.
3.5. Visas autortiesības un prečzīmes, tostarp pirmkods, datubāzes, logotipi un vizuālais dizains, pieder YumiTaxi un tos aizsargā autortiesību, prečzīmju un/vai komercnoslēpuma tiesību akti un starptautisko līgumu noteikumi. Izmantojot YumiTaxi Platformu vai jebkuru citu YumiTaxi Pakalpojumu, jūs neiegūstat nekādas īpašuma tiesības ne uz kādu intelektuālo īpašumu.
4. PĀRVADĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA
4.1. Autovadītāja pienākumi. Ar šo jūs garantējat sniegt Pārvadāšanas pakalpojumus saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem, Līgumu, kā arī tiesību aktiem, kas ir spēkā valstī, kurā jūs sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādiem vietējo tiesību aktu pārkāpumiem, kas var rasties, sniedzot Pārvadāšanas pakalpojumus.
4.2. Jums ir jābūt visām apliecībām (tostarp derīgai autovadītāja apliecībai), atļaujām, automobiļa apdrošināšanai, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai (ja piemērojams), reģistrācijām, sertifikātiem un pārējai dokumentācijai, kas attiecīgajā jurisdikcijā ir nepieciešama Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanai. Jūsu pienākums ir uzturēt spēkā visus iepriekš minētos dokumentus. YumiTaxi patur tiesības pieprasīt jums uzrādīt un iesniegt izskatīšanai visas nepieciešamās licences, atļaujas, apstiprinājumus, pilnvarojumus, reģistrācijas un sertifikātus.
4.3. Jums jāsniedz Pārvadāšanas pakalpojumi profesionālā veidā saskaņā ar šādu pakalpojumu sniegšanā piemērojamo biznesa ētiku un jācenšas izpildīt Pasažiera lūgumu Pasažiera interesēs. Cita starpā jums ir jāizmanto maršruts, kas rada mazākās izmaksas Pasažierim, ja vien Pasažieris skaidri nepieprasa citādi; nav atļauts veikt neatļautas apstāšanās; transportlīdzeklī nedrīkst atrasties citi pasažieri, izņemot Pasažieri un pasažierus, kuri Pasažieri pavada; un jāievēro visi spēkā esošie satiksmes noteikumi, t. i., jūs nedrīkstat veikt nekādas darbības, kas var traucēt braukšanu vai satiksmes apstākļu uztveri, tostarp transportlīdzekļa pārvietošanās laikā turēt rokā tālruni.
4.4. Tikai jums ir tiesības noteikt, kad jūs sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus. Jūs pieņemat, noraidāt vai ignorējat Pasažieru izteiktos Pārvadāšanas pakalpojumu pieprasījumus pēc savas izvēles.
4.5. Izmaksas, kas jums rodas, sniedzot Pārvadāšanas pakalpojumus. Jums ir pienākums uz sava rēķina nodrošināt un uzturēt visu aprīkojumu un līdzekļus, kas ir nepieciešami Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanai, tostarp automobili, viedtālruni u. c. Tāpat jūs esat atbildīgs par visu to izmaksu segšanu, kas rodas, sniedzot Pārvadāšanas pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai, degvielas, mobilo datu plānu izmaksām, nodevām, transportlīdzekļa amortizāciju, apdrošināšanu, attiecīgajiem uzņēmuma vai algas nodokļiem u. c. Lūdzu, ņemiet vērā, ka YumiTaxi Lietotnes izmantošana var izraisīt liela datu apjoma patēriņu jūsu mobilo datu plānā. Līdz ar to mēs iesakām abonēt datu plānu ar neierobežotu vai ļoti lielu datu izmantošanas apjomu.
4.6. Braukšanas maksas. Jums ir tiesības iekasēt maksu par katru gadījumu, kad esat pieņēmis Pasažieri YumiTaxi Platformā un izpildījis Pārvadāšanas pakalpojumu kā pieprasīts (t. i., Braukšanas maksu). Braukšanas maksa tiek aprēķināta, pamatojoties uz noteikto pamata braukšanas maksu, konkrētā brauciena attālumu, ko nosaka GPS izmantojoša ierīce, un konkrētā brauciena ilgumu. Noteiktā pamata braukšanas maksa var mainīties atkarībā no vietējā tirgus situācijas. Jums vienmēr būs tiesības iekasēt no Pasažiera mazāk nekā YumiTaxi Lietotnē norādītā Braukšanas maksa. Taču mazākas summas nekā ir norādīts YumiTaxi Lietotnē iekasēšana no Pasažiera nemazina YumiTaxi Maksu.
4.7. Iepriekš noteiktā maksa. ​Pasažierim var piedāvāt izmantot braukšanas variantu, kas ļauj Pasažierim vienoties par fiksētu Braukšanas maksu par konkrētu jūsu sniegtā Pārvadāšanas pakalpojuma gadījumu (t. i., Iepriekš noteiktu maksu). Iepriekš noteiktā maksa ar YumiTaxi Lietotnes starpniecību tiek paziņota Pasažierim pirms brauciena pieprasīšanas, bet jums tad, kad brauciens tiek akceptēts vai brauciena beigās. Saskaņā ar 4.6. punktu aprēķinātā Braukšanas maksa ir jāpiemēro Iepriekš noteiktās maksas vietā, ja Pasažieris brauciena laikā maina galamērķi, satiksmes vai citu faktoru dēļ brauciens ilgst ievērojami ilgāk nekā plānots vai ja citi neparedzēti apstākļi būtiski ietekmē braukšanas apstākļus (piemēram, tiek izmantots maršruts ar maksas ceļiem).
4.8. Ja konstatējat, ka Braukšanas maksa ir aprēķināta kļūdaini, un vēlaties izdarīt labojumus Braukšanas maksas aprēķinā, jums ir jāziņo par problēmu ar cenu YumiTaxi Lietotnē. Ja par problēmu ar cenu netiek ziņots YumiTaxi Lietotnē, YumiTaxi nepārrēķina Braukšanas maksu vai neatlīdzina jums par Braukšanas maksas aprēķinā radušos kļūdu. 4.9. YumiTaxi var koriģēt konkrētam izpildītam pasūtījumam piemēroto Braukšanas maksu, ja mēs atklājam pārkāpumu (piemēram, ilgāka maršruta izvēlēšanās vai YumiTaxi Lietotnes braukšanas maksas skaitītāja neapturēšana pēc Pārvadāšanas pakalpojuma pabeigšanas) vai ja tiek konstatēta tehniska kļūda, kas ietekmē galīgo braukšanas maksu. Tāpat YumiTaxi var samazināt vai atcelt braukšanas maksu, ja mums ir pamatots iemesls aizdomām par krāpšanu vai Pasažiera iesniegtā sūdzība norāda uz jūsu pārkāpumu. YumiTaxi īstenos savas tiesības samazināt vai atcelt braukšanas maksu tikai saprātīgā un pamatotā veidā. 4.10. Pasažieris var maksāt maksu par Pārvadāšanas pakalpojumiem vai nu tieši jums, vai izmantojot Lietotnes maksājumu, kā aprakstīts šo Vispārīgo noteikumu 6. sadaļā. Ja Pasažieris maksā Braukšanas maksu tieši, jūsu pienākums ir iekasēt Braukšanas maksu. Ja Pasažieris nesamaksā vai atsakās maksāt, YumiTaxi jūsu vārdā nosūtīs Pasažierim paziņojumu par parādu. Šādas pilnvaras izriet no YumiTaxi piešķirtā maksāšanas aģenta pilnvarojuma un nenozīmē, ka YumiTaxi būtu pienākums kompensēt Braukšanas maksu, ko nav samaksājis Pasažieris. Ja transportlīdzekļa pasažieri nepiekrīt maksāt Braukšanas maksu par Pārvadāšanas pakalpojuma sniegšanu, Braukšanas maksu samaksās Pasažieris, kurš ir pasūtījis Pārvadāšanas pakalpojumu. Ja Pasažieris pamatoti atsakās maksāt Braukšanas maksu tādēļ, ka YumiTaxi Lietotnē norādītā jūsu informācija ir nepareiza, YumiTaxi neatlīdzinās jums šādus izdevumus.
4.11. Kvītis. Pēc katras veiksmīgas Pārvadāšanas pakalpojuma sniegšanas YumiTaxi izveido un nosūta Pasažierim kvīti, kurā ir iekļauta šāda informācija: uzņēmuma nosaukums, uzņēmējdarbības vieta, Autovadītāja vārds un uzvārds, Autovadītāja fotoattēls, pakalpojuma licences numurs (ja ir), transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, Pārvadāšanas pakalpojuma sniegšanas datums, laiks, sākuma un beigu vieta, ilgums un attālums, Braukšanas maksa un samaksātā Braukšanas maksa. Kvīts par katra Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu jums ir pieejama YumiTaxi Autovadītāja kontā.
4.12. Atcelšanas maksa un maksa par gaidīšanas laiku. Pasažieris var atcelt Pārvadāšanas pakalpojuma pieprasījumu, kuru Autovadītājs ir akceptējis, izmantojot YumiTaxi Lietotni. Autovadītājam ir tiesības saņemt Braukšanas maksu par atceltajiem Pārvadāšanas pakalpojumiem (atcelšanas maksu), ja Pasažieris atceļ akceptēto Pārvadāšanas pakalpojuma pieprasījumu pēc YumiTaxi Lietotnes noteikta laika.
4.13. Ja Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanas gaitā Pasažieris vai tā līdzbraucēji nevērīgi sabojā transportlīdzekli vai tā aprīkojumu (cita starpā, bojājot vai notraipot transportlīdzekli vai izraisot transportlīdzeklī nepatīkamu aromātu), jums ir tiesības pieprasīt Pasažierim maksāt sodu līdz 50 EUR apmērā un atlīdzību par visiem zaudējumiem, kas pārsniedz soda naudas apmēru. Ja Pasažieris nepiekrīt maksāt sodu un/vai atlīdzināt zaudējumus, jums par to ir jāinformē mūs un tad mēs mēģināsim jūsu vārdā no Pasažiera piedzīt soda naudu un/vai attiecīgās izmaksas. Tomēr paturiet prātā, ka mēs neuzņemamies nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem saistībā ar Pasažiera izraisītu transportlīdzekļa tīrīšanu vai apkopi.
4.14. Jūsu nodokļu saistības. Ar šo jūs atzīstat, ka jums ir pienākums pilnībā ievērot visas nodokļu saistības, kas jums rodas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem saistībā ar Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu, tostarp maksāt ienākuma nodokli, sociālās apdrošināšanas nodokli vai jebkuru citu piemērojamo nodokli; un izpildīt visus darbinieka un nodokļu reģistrācijas pienākumus par aprēķiniem attiecībā uz grāmatvedību un ieskaitīšanu attiecīgajām valsts iestādēm, kā nosaka spēkā esošie tiesību akti. Ja nodokļu iestāde iesniedz mums spēkā esošu iesniegumu sniegt informāciju par jūsu darbību, mēs varam nodot nodokļu iestādei informāciju par jūsu darbībām tādā apjomā, kāds ir noteikts spēkā esošajos tiesību aktos. Papildus tam jums ir pienākums ievērot visus piemērojamos nodokļu tiesību aktus, kas var būt piemērojami saistībā ar Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu. Ar šo jūs piekrītat atlīdzināt YumiTaxi visas valsts nodevas, prasības, maksājumus, soda naudas vai citas nodokļu saistības, kas YumiTaxi ir radušās saistībā ar pienākumiem, kas izriet no spēkā esošajiem nodokļu tiesību aktiem, kurus jūs neesat izpildījis (tostarp ienākuma nodokļa un sociālās apdrošināšanas nodokļa samaksu).
4.15. Autovadītāja pilnvarojums izsniegt rēķinus. YumiTaxi ir tiesības jūsu vārdā izsniegt rēķinu Pasažierim, lai atlīdzinātu jums visas Braukšanas maksas, sodus vai citus maksājumus, saistībā ar kuriem jūsu starpnieks ir YumiTaxi. Rēķins jums būs pieejams YumiTaxi Autovadītāja kontā.
5. YumiTaxi MAKSAS
5.1. Lai izmantotu YumiTaxi pakalpojumus, jums ir pienākums maksāt maksu par to (t. i., YumiTaxi Maksu). YumiTaxi Maksa tiek maksāta, pamatojoties uz Braukšanas maksu par katru Pārvadāšanas pakalpojuma pasūtījumu, kuru esat izpildījis. YumiTaxi Maksas apmērs tiek paziņots jums pa e-pastu, YumiTaxi Lietotnē, YumiTaxi Autovadītāja kontā vai citiem atbilstošiem līdzekļiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka YumiTaxi Maksa var laiku pa laikam mainīties. Mēs nosūtīsim jums iepriekšēju paziņojumu par katru šādu izmaiņu.
5.2. Jums ir jāsamaksā YumiTaxi Maksa un visas pārējās maksas, kas ir maksājamas mums par iepriekšējo mēnesi, vēlākais līdz nākamā mēneša 15. datumam. YumiTaxi Maksas samaksas kavējuma gadījumā jums būs jāmaksā līgumsods par kavētu maksājumu 0,04% (nulle komats nulle četru procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru dienu. Jums ir pienākums segt visas mums radušās izmaksas saistībā ar parāda piedziņas darbībām.
6. LIETOTNES MAKSĀJUMI
6.1. Mēs varam dot iespēju Pasažieriem maksāt par Pārvadāšanas pakalpojumiem ar karti, operatora norēķiniem un citām samaksas metodēm (YumiTaxi Business u. c.) tieši YumiTaxi Lietotnē (t. i., ar Lietotnes maksājumu). Ar šo Jūs pilnvarojat mūs kā Jūsu komercaģentam ieturēt Braukšanas maksas vai citas maksas, ko Pasažieris maksā, izmantojot Lietotnes maksājumu, un nosūtīt atbilstošos naudas līdzekļus Jums. Jebkurš maksāšanas pienākums, kuru Pasažieris ir veicis ar Lietotnes maksājumu, tiek uzskatīts par izpildītu no brīža, kad maksājums ir ticis veikts.
6.2. Jūs nedrīkstat atteikt Pasažierim veikt Lietotnes maksājumu vai iespaidot Pasažieri, lai viņš neizmantotu Lietotnes maksājumu. Ja atsakāties pieņemt Lietotnes maksājumu bez pamatota iemesla, mums būs tiesības iekasēt no jums līgumsodu 15 eiro apmērā par katru atteikumu un/vai bloķēt jūsu tiesības izmantot YumiTaxi Pakalpojumus, ja šāda rīcība atkārtosies.
6.3. YumiTaxi patur tiesības pēc saviem ieskatiem izplatīt atlaižu kodu braucējiem reklāmas akciju ietvaros. Jums ir jāpieņem atlaižu koda lietošana tikai tad, ja braucējs lietotnē ievada šo kodu braucienam. Ja ir aizdomas par to, ka atlaižu kodu izmantošana ir krāpnieciska, nelikumīga, to izmanto Autovadītājs pretrunā mūsu Noteikumiem attiecībā uz atlaižu koda lietošanu, atlaižu kods var tikt atcelts un YumiTaxi neatlīdzina Autovadītājam nesamaksāto summu.
6.4. Jums ir tiesības izskatīt pārskatus par Lietotnes maksājumiem YumiTaxi Autovadītāja kontā vai Lietotnē. Pārskatos tiks uzrādītas Lietotnes maksājumu summas par iepriekšējo nedēļu, kā arī ieturētās YumiTaxi Maksas summas. Jums ir jāpaziņo mums par visiem svarīgiem apstākļiem, kas var ietekmēt mūsu saistības iekasēt un izmaksāt Braukšanas maksas, kas ir samaksātas, izmantojot Lietotnes maksājumu.
6.5. Mums nav pienākuma samaksāt jums Braukšanas maksu, kas ir jāmaksā Pasažierim, ja Lietotnes maksājums nav izdevies tādēļ, ka Pasažiera kredītkarte vai cits maksājums ir atcelts vai nav izpildīts citu iemeslu dēļ. Šādā gadījumā mēs jums palīdzēsim pieprasīt no Pasažiera pienākošos Braukšanas maksu un pārskaitīsim to jums, tiklīdz Pasažieris būs veicis pieprasīto maksājumu.
6.6. Pirms Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanas jums ir jāpārbauda, vai pakalpojums tiešām tiek sniegts īstajam Pasažierim vai ka Pasažieris ir skaidri apstiprinājis, ka ļauj citiem pasažieriem braukt uz Pasažiera rēķina. Ja jūs kļūdāties Pasažiera identificēšanā un Lietotnes maksājums ir jāmaksā personai, kurai nav sniegti vai kura nav apstiprinājusi Pārvadāšanas pakalpojumus citiem pasažieriem, mēs šai personai atlīdzināsim Braukšanas maksu. Šādā gadījumā jums nav tiesību saņemt Braukšanas maksu no mums. Pie tam par katru nepareizi piemērotu Lietotnes maksājumu mums ir tiesības iekasēt no jums līgumsodu līdz desmit eiro apmērā.
6.7. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs ar savstarpējo ieskaitu attiecībā pret Braukšanas maksām, kas ir samaksātas ar Lietotnes maksājumu, segsim visas summas, kuras jums ir pienākums maksāt mums (t. i., YumiTaxi Maksas un līgumsodus). Mēs paturam tiesības izpildīt jebkuras jūsu finanšu saistības pret jebkuru YumiTaxi koncerna uzņēmumu, un tādā gadījumā mēs iegūsim prasījuma tiesības pret jums. Mēs varam ar ieskaitu segt jebkuras jūsu finanšu saistības attiecībā pret finanšu saistībām, kuras jums varētu būt pret mums. 6.8. Ja mēs nevaram jums samaksāt Braukšanas maksas tādēļ, ka savā Autovadītāja kontā neesat norādījis sava bankas konta rekvizītus vai ja bankas konta rekvizīti ir norādīti nepareizi, mēs aizturēsim šādus maksājumus 180 dienas. Ja 180 dienu laikā no dienas, kad ir radušās tiesības pieprasīt šādus maksājumus, jūs nepaziņojat mums pareizos bankas konta rekvizītus, jūsu prasība par jums nepārskaitītās Braukšanas maksas samaksu tiek izbeigta.
7. KLIENTU ATBALSTS
Mēs nodrošinām Autovadītāju klientu atbalstu saistībā ar YumiTaxi Pakalpojumu izmantošanu. Mums ir tiesības pārtraukt sniegt klientu atbalsta pakalpojumus, ja jūs kavējat kādu no maksājumiem ilgāk nekā 5 (piecas) kalendārās dienas.
8. REITINGI UN AKTIVITĀTE
8.1. Lai garantētu kvalitatīvu apkalpošanu un sniegtu papildu garantijas Pasažieriem, ar šo jūs apstiprināt, ka Pasažieri var sniegt jūsu novērtējumu un atsauksmes par jūsu sniegto Pārvadāšanas pakalpojumu kvalitāti. Jūsu vidējais reitings tiks piesaistīts jūsu Autovadītāja kontam un būs pieejams Pasažieriem YumiTaxi Lietotnē. Ja mēs konstatēsim, ka reitings vai komentārs netiek sniegts godprātīgi, šis vērtējums vai komentārs var netikt iekļauts jūsu reitinga aprēķinos.
8.2. Papildus vērtējumam mēs mērām jūsu aktivitātes līmeni un sniedzam jums aktivitātes rādītāju, kas pamatojas uz jūsu aktivitāti attiecībā uz Pārvadāšanas pakalpojumu pieprasījumu akceptēšanu, noraidīšanu, neatbildēšanu un izpildīšanu.
8.3. Lai Pasažieriem sniegtu uzticamus pakalpojumus, mēs varam noteikt minimālo vidējo reitingu un minimālo aktivitātes rādītāju, kas Autovadītājiem ir jāsasniedz un jāuztur. Ja pēc atbilstoša paziņojuma saņemšanas no mums jūs noteiktajā termiņā nepalielināsiet savu vidējo reitingu vai aktivitātes rādītāju līdz minimālajam līmenim, jūsu Autovadītāja konts tiks automātiski apturēts vai nu uz laiku, vai pastāvīgi. Mēs varam atjaunot jūsu konta darbību, ja apturēšanu ir izraisījuši jebkādi ārēji apstākļi vai ir konstatēts, ka apturēšanu ir izraisījusi sistēmas kļūda vai nepatiesi reitingi.
9. TIRGUS PĀRSKATI UN AKCIJAS
9.1. Tirgus pārskati. Izmantojot YumiTaxi Lietotni, YumiTaxi Autovadītāja kontu, SMS, e-pastu vai citus līdzekļus, mēs varam nosūtīt jums tirgus pārskatus, lai uzlabotu jūsu informētību par to, kad Pasažieru pieprasījums ir visaugstākais. Šādiem tirgus pārskatiem ir tikai ieteikuma raksturs un tie nerada jums nekādas saistības. Tā kā tirgus pārskata aprēķini pamatojas uz iepriekšējo statistiku, mēs nevaram sniegt nekādas garantijas, ka faktiskā tirgus situācija atbildīs tirgus pārskatā sniegtajiem novērtējumiem.
9.2. Akcijas, kas sola minimālu ienākumu. Mēs varam arī nodrošināt kampaņas, ar kurām mēs garantēsim minimālo ienākumu, ja jūs sniegsiet Pārvadāšanas pakalpojumus noteiktā laika posmā. Ja jūs nesasniedzat norādīto minimumu, mēs kompensēsim starpību. Īpašās prasības un nosacījumi tiks nosūtīti, izmantojot YumiTaxi Lietotni, YumiTaxi Autovadītāja kontu, SMS, e-pastu vai citus līdzekļus. Mums ir pilnīga rīcības brīvība, lemjot par to, vai, kad un kuriem Autovadītājiem mēs piedāvājam šādas akcijas. Ja mums ir pamatots iemesls aizdomām par jebkādu jūsu krāpniecisku darbību, mēs varam ieturēt jūsu Braukšanas maksu, kamēr aizdomas par krāpšanu tiek kliedētas.
9.3. Akcijas Pasažieriem. Mēs arī reizēm varam rīkot dažādas akcijas Pasažieriem, lai reklamētu YumiTaxi Platformu. Ja Pasažieru samaksātā Braukšanas maksa tiek samazināta šādas akcijas ietvaros, mēs jums izmaksāsim kompensāciju, kas ir vienāda ar Pasažieriem piedāvātā labuma vērtību naudā. Mēs varam segt atlīdzību par tirgvedību ar ieskaitu attiecībā pret YumiTaxi Maksu.
10. ATTIECĪBAS STARP JUMS, MUMS UN PASAŽIERIEM
10.1. Ar šo jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs nodrošinām informācijas sabiedrības pakalpojumus un nesniedzam Pārvadāšanas pakalpojumus. Nodrošinot YumiTaxi Platformu un YumiTaxi pakalpojumus, mēs darbojamies kā tirgus, kas savieno Pasažierus ar Autovadītājiem, lai palīdzētu tiem efektīvāk pārvietoties pilsētās. Jūs atzīstat, ka jūs sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus, pamatojoties uz pasažieru pārvadāšanas līgumu, un ka Jūs sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus vai nu neatkarīgi, vai ar uzņēmuma starpniecību kā saimniecisku un profesionālu darbību. YumiTaxi, kā YumiTaxi lietotnes pārvaldnieks darbojas kā Autovadītāju komercaģents un nodrošina pieprasījumu starpniecību transporta pakalpojumiem starp Autovadītājiem un Pasažieriem, un tādēļ, cita starpā, pieņem maksājumus no Pasažieriem un nosūta tos Autovadītājiem.
10.2. Jūs atzīstat, ka starp jums un mums nav un netiks noslēgts darba līgums vai izveidotas darba attiecības. Tāpat jūs arī atzīstat, ka starp jums un mums nepastāv kopuzņēmuma vai līgumsabiedrības attiecības. Jūs nedrīkstat darboties kā mūsu darbinieks, aģents vai pārstāvis, kā arī uzņemties jebkādus līgumus mūsu vārdā. Ja obligāto tiesību aktu piemērošanas ietekmē vai citādi jūs būtu uzskatāms par mūsu darbinieku, ar šo jūs apņematies atteikties no jebkādām pretenzijām pret mums, kas var rasties šādu iedomātu darba attiecību rezultātā. 10.3. Jūs nedrīkstat nodot savas no Vispārējiem noteikumiem vai Līguma izrietošās tiesības un pienākumus nevienai trešai personai.
11. PERSONAS DATU APSTRĀDE
Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Paziņojumu par konfidencialitāti, kas ir pieejams vietnē https://yumitaxi.com
12. ATBILDĪBA
12.1. YumiTaxi Platforma tiek nodrošināta, pamatojoties uz principu „kāda tā ir” un „kā pieejams”. Mēs neapliecinām, negarantējam un negalvojam, ka piekļuve YumiTaxi Platformai būs nepārtraukta un bez kļūdām. Tā kā YumiTaxi Platformas izmantošana pārvadāšanas pakalpojumu pieprasīšanai ir atkarīga no Pasažieru rīcības, mēs negarantējam, ka tas, ka jūs izmantojat YumiTaxi Platformu, radīs Pārvadāšanas pakalpojumu pieprasījumus.
12.2. Ciktāl to pieļauj spēkā esošie tiesību akti, ne mēs, ne arī YumiTaxi pārstāvji, direktori un darbinieki nav atbildīgi ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties, lietojot YumiTaxi Pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai: ne par kādiem tiešiem vai netiešiem īpašuma bojājumiem vai naudas zaudējumu; negūto peļņu vai sagaidāmiem ietaupījumiem; darījumu, līgumu, kontaktu, nemateriālo vērtību, reputācijas zudumu un jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties komercdarbības pārtraukuma dēļ; datu zudumu vai neprecizitāti; un jebkāda cita veida zaudējumiem vai kaitējumu.
12.3. Mūsu materiālā atbildība saistībā ar Vispārīgo noteikumu vai Līguma pārkāpumu nepārsniedz 500 EUR. Jums ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību tikai tad, ja mēs esam apzināti pārkāpuši Vispārīgos noteikumus vai Līgumu.
12.4. Mēs nebūsim atbildīgi par Pasažieru vai līdzbraucēju darbību un bezdarbību un nebūsim atbildīgi ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu būt nodarīts jums vai jūsu transportlīdzeklim Pasažiera vai līdzbraucēju darbības vai bezdarbības rezultātā. 12.5. Jūs esat pilnībā atbildīgs par Vispārīgo noteikumu, Līguma vai jebkuru citu spēkā esošo tiesību aktu pārkāpumiem un jums nekavējoties ir jāpārtrauc un jānovērš šāds pārkāpums pēc tam, kad ir saņemts atbilstošs pieprasījums no mums vai jebkuras valsts iestādes. Jums ir jāatlīdzina mums visi tiešie un/vai netiešie zaudējumi un/vai kaitējums, zaudētā peļņa, izdevumi, sodi, naudas sodi, kas mums var rasties saistībā ar jūsu izdarītu Vispārīgo noteikumu, Līguma un tiesību aktu pārkāpumu. Ja Pasažieris izvirza pretenzijas pret mums saistībā ar jūsu Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu, jums ir pilnībā jāatlīdzina mums šādi zaudējumi 7 (septiņu) dienu laikā pēc tam, kad esat saņēmis no mums attiecīgu pieprasījumu. Ja mums ir tiesības izvirzīt jums pretenzijas, jums ir jākompensē mums visas izmaksas par juridiskajiem pakalpojumiem saistībā ar zaudējumu novērtēšanu un prasību iesniegšanu par šādu zaudējumu atlīdzināšanu.
13. DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA
13.1. Šajos Vispārīgajos noteikumos skaidri norādītie nosacījumi stājas spēkā no reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas brīža. Līgumi un pārējie noteikumi stājas spēkā, tiklīdz konkrētais dokuments vai ziņojums ir nodots jums un jūs sākat vai turpināt sniegt Pārvadāšanas pakalpojumus, izmantojot YumiTaxi Platformu.
13.2. Jūs varat izbeigt Līgumu jebkurā laikā, paziņojot par to YumiTaxi vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš; pēc tam jūsu tiesības izmantot YumiTaxi Platformu un YumiTaxi Pakalpojumus izbeidzas. YumiTaxi var izbeigt Līgumu jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ, tikai un vienīgi pēc mūsu ieskata, paziņojot par to jums vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš.
13.3. YumiTaxi ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu un bloķēt jūsu piekļuvi YumiTaxi Platformai, nepaziņojot par to iepriekš, ja jūs pārkāpjat Vispārīgos noteikumus vai Līgumu, jebkurus spēkā esošos tiesību aktus, noniecināt YumiTaxi vai nodarāt kaitējumu YumiTaxi zīmolam, reputācijai vai komercdarbībai, kā YumiTaxi ir konstatējis tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem. Iepriekš minētajos gadījumos mēs pēc saviem ieskatiem varam aizliegt jums reģistrēt jaunu Autovadītāja kontu.
13.4. Tāpat mēs varam arī nekavējoties bloķēt jūsu piekļuvi YumiTaxi Platformai un YumiTaxi Autovadītāja kontam izmeklēšanas laikā, ja mums ir aizdomas par jūsu veiktu Līguma pārkāpumu vai krāpniecisku darbību. Piekļuves bloķēšana tiks noņemta, tiklīdz izmeklēšana atspēko šādas aizdomas.
13.5. Mēs cenšamies sniegt visaugstākās kvalitātes pakalpojumus visiem Pasažieriem, tāpēc mēs uzraugām Autovadītāju darbību YumiTaxi Platformā. Ja jūs neizpildāt minimālās pakalpojumu prasības, piemēram, minimālo reitingu un aktivitātes rādītāju, mums ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, iepriekš par to nepaziņojot.
14. GROZĪJUMI
14.1. Jebkuri Līguma grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tie ir padarīti pieejami jums pa e-pastu, YumiTaxi Lietotnē vai YumiTaxi Autovadītāja kontā un jūs esat turpinājis sniegt Pārvadāšanas pakalpojumus.
14.2. Lai grozītu Vispārīgos noteikumus, mēs publicēsim pārskatītu versiju tīmekļa vietnē (http://yumitaxi.com) un vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš paziņosim jums. Ja jūs turpināt izmantot YumiTaxi Pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka esat piekritis pārskatītajiem nosacījumiem.
15. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN TIESAS PIEKRITĪBA
15.1. Vispārīgos noteikumus un Līgumu reglamentē un tie ir tulkojami un izpildāmi saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ja attiecīgo strīdu, kas izriet no Vispārīgajiem noteikumiem vai Līguma, nevar izšķirt pārrunu ceļā, strīdu nodod izšķiršanai Rīgas Apgabaltiesā.
16. PAZIŅOJUMI
16.1. Jums ir pienākums nekavējoties informēt mūs par jebkurām izmaiņām jūsu kontaktinformācijā. 16.2. Jebkurš paziņojums, kas ir sniedzams saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem un Līgumu, ir uzskatāms par pietiekami sniegtu, ja tas: ir piegādāts personīgi; nosūtīts ar kurjeru ar piegādes pierādījumu; nosūtīts ierakstītā vēstulē; nosūtīts pa e-pastu vai darīts pieejams YumiTaxi Lietotnē vai YumiTaxi Autovadītāja kontā. Jebkurš paziņojums, kas ir nosūtīts vai izsūtīts saskaņā ar šo punktu, ir uzskatāms par saņemtu: ja piegādāts personīgi, – brīdī, kad tas ir piegādāts pusei; ja piegādāts ar kurjeru, – datumā, kuru kurjers ir norādījis kā datumu, kad aploksne ar paziņojumu ir tikusi nodota pusei; ja nosūtīts ierakstītā vēstulē, – desmitajā dienā pēc dokumenta nodošanas pasta nodaļai nosūtīšanai pusei; ja ir darīts pieejams YumiTaxi Lietotnē vai YumiTaxi Autovadītāja kontā vai ja nosūtīts pa e-pastu, – dienā, kad e-pastu saņemošā puse apstiprina attiecīgā e-pasta saņemšanu vai otrajā dienā pēc tam, kad e-pasts ir nosūtīts, ar noteikumu, ka sūtītājs nav saņēmis paziņojumu par kļūdu (paziņojot, ka e-pasts pusei nav piegādāts) un ir nosūtījis e-pastu vēlreiz nākamajā kalendārajā dienā, un nav saņēmis līdzīgu paziņojumu par kļūdu.
17. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
Ja kāds Vispārīgo noteikumu noteikums tiek pasludināts par nepiemērojamu, puses aizstāj attiecīgo noteikumu ar izpildāmu noteikumu, kas ir tuvs attiecīgā noteikuma nolūkam un ekonomiskajai ietekmei.

Vispārīgo Noteikumi autovadītājiem spēkā stāšanās datums: 10.08.2021.© All Right Reserved. SIA YumiTaxi
e-mail us: info@yumitaxi.com